วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำกล่าวพิธีปิด

พิธีปิดการสัมมนาเรื่อง
"การวางและจัดทำผังประเทศและผังภาค : ประเทศไทยในอนาคต"

กล่าวรายงานการปิดสัมมนา
โดย
ดร.สุรพล คัชมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2547
คำกล่าวรายงานพิธีปิดการสัมมนาเรื่อง
การวางและจัดทำผังประเทศและผังภาค : ประเทศไทยในอนาคต
โดย ดร.สุรพล คัชมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค
กราบเรียนที่ปรึกษาด้านการผังเมือง
กระผมในนามของผู้ร่วมสัมมนาและเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ขอขอบคุณ ที่ปรึกษาด้านการผังเมืองเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน
ในการปิดการสัมมนาในวันนี้การสัมมนาได้สิ้นสุดลงในวันนี้
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 750 คน ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานต่างๆ
ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และผู้แทนจากต่างประเทศ

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการ
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการวางและจัดทำผัง เพื่อมุ่งหวังให้มีการวางผังการพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้ให้ความสนใจในการสัมมนาตามหัวข้อที่
ได้กำหนดขึ้น และประสบความสำเร็จได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณาเป็นวิทยากรในการบรรยาย และการอภิปราย
ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

อนึ่ง การสัมมนาในครั้งนี้สามารถสรุปประเด็นสำคัญๆ ที่ได้รับจาก
การสัมมนาดังนี้คือ
แนวทางในการวางและจัดทำผังประเทศและผังภาคนั้น ประเทศไทย
จำเป็นต้องมีการกำหนดกรอบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างมียุทธศาสตร์
ให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และสอดคล้องกับศักยภาพในทุกภาค
ของประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความแตกต่างและสร้างความแข็งแกร่ง
ในทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ประเทศมีความพร้อมและสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องสร้างความสมดุล
และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และการบริการทางสังคม เพื่อคุณภาพที่ดี
ของประชาชน และประการสำคัญคือ การเปิดโอกาสให้องค์กรและประชาชนจาก
ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและเป็นกำลัง
สำคัญร่วมกับภาครัฐในการวางและจัดทำผังประเทศและผังภาคให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมโดยรวมให้มากที่สุดซึ่งผลที่ได้รับจากการสัมมนา
ในครั้งนี้ ทั้งในด้านความต้องการที่จะเห็นภาพประเทศไทยและภาคต่างๆ
ในอนาคต ตลอดจนประเด็นปัญหาต่างๆ นับเป็นประโยชน์ต่อการวางและ
ทำผังประเทศและผังภาคเป็นอย่างยิ่ง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะ
ได้นำไปจัดทำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทางเลือกของกรอบนโยบายเพื่อ
การวางผัง และจะได้นำมาเสนอแก่ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เข้าร่วม
การสัมมนาในครั้งนี้ และในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งในการสัมมนาครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัด
ขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2548 โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจและร่วมมือ
จากท่านผู้เข้าสัมมนาอีกเช่นเคย
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญที่ปรึกษาด้าน
การผังเมืองกล่าวปิดการสัมมนา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น